måndag 14 november 2016

Schema för budgetdebatten i Stockholms kommunfullmäktige 16-17 november

Här är hållpunkterna för den kommande debatten i kommunfullmäktige.

--------------------------------------

 


Dag 1: Onsdag den 16 november


10.00 – 12.00 (2 tim.)                 Gruppledardebatt
Finansborgarrådet samt övriga partiföreträdare i partistorleksordning vardera 5 minuters inledningsanförande utan repliker. Därefter inlägg för alla deltagande i grupp-ledardebatten om 2 min + replik.

                                                                                                               

12.00 - 13.30 (1, 5 tim.)              Rotel I Finansroteln

Gemensam debatt                       Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser

(utan inledning av respektive      Stockholms Stadshus AB inkl. övergripande koncernfrågor

partiföreträdare)                          Övriga bolag (inklusive Stockholms Hamn AB Mässfastigheter i Stockholm AB, Stockholm Business Region AB och Fortum Värme AB exkl. bostadsbolagen)

                                                    SDN: Övergripande och ekonomi

                                                    Storstockholms Brandförsvar

13.30–16.00 (2,5 tim.)                Rotel III Arbetsmarknads- och idrottsroteln

Gemensam debatt*                     SDN: arbetsmarknadsåtgärder

(13.30 – 15.00)                            Arbetsmarknadsnämnden

Arbetsmarknadspolitik               
                                                   

Gemensam debatt*                     Idrottsnämnden

15.00 – 16.00


16.00–18.00 (2 tim.)                   Rotel VII Trafikroteln

Gemensam debatt*                     Trafiknämnden

Trafik & infrastruktur m.m.        Stockholms Stads Parkerings AB

                                                    SDN, stadsmiljö

                                                    Kyrkogårdsnämnden18.00–20.00 (2 tim.)                   Rotel IX Bostads- och demokratiroteln

Gemensam debatt*                     Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

Bostadsbolagen m.m.                  Bostadsbolagen

Demokratidebatt m.m.                Kommunstyrelsens ytterstads- och demokratiutskott
                                                    Rådet för mänskliga rättigheter20.00–22.00 (2 tim.)                   Rotel I Finansroteln

                                                    Rotel II Stadsbyggnads- och

                                                    kulturroteln

                                                    Rotel III Arbetsmarknads- och idrottsroteln   

Gemensam debatt*                     Exploateringsnämnden RI                              

Stadsbyggnadsfrågor                  Fastighetsnämnden RI
Bostadsbyggande                        Stadsbyggnadsnämnden RII

                                                    Stockholm Globe Arena Fastigheter AB RIII


22.00–                                         Reservtid
(Ev. bordlagda delar från tidigare block)


Dag 2: Torsdag 17 november
10.00–12.30 (2,5 tim.)                Rotel VI Socialroteln

Gemensam debatt*                     SDN: Stöd och service för personer med

Socialpolitik                                 funktionsnedsättning                                      

                                                    SDN: Individ- och familjeomsorg

                                                    inkl. socialpsykiatri

                                                    SDN: Ekonomiskt bistånd

                                                    Socialnämnden

                                                    Överförmyndarnämnden

                                                    Tillgänglighetsfrågor

                                                    Stiftelsen Hotellhem

                                                    Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor12.30–15.30 (3 tim.)                   Rotel IV Skolroteln

Gemensam debatt*                     SDN: Förskola

(12.30 – 14.00)

                                                    Utbildningsnämnden                                       

                                                    Grundskola och skolbarnsomsorg

Gemensam debatt*                     Gymnasieskola                                                

(14.00 – 15.30)                            Särskola                                                           

                                                    Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)                               15.30–17.30 (2 tim.)                   Rotel V Miljöroteln

Gemensam debatt*                     Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Stockholm Vatten och Avfall AB

Avfallsnämnden

Servicenämnden

                                                                                                                    

17.30 – 19.00 (1,5 tim.)              Rotel II Stadsbyggnads- och kulturroteln

Gemensam debatt*                     Kulturnämnden

                                                    Stockholms Stadsteater AB                               
SDN: Verksamhet för barn, kultur och fritid19.00–21.00 (2 tim.)                   Rotel VIII Äldre- och personalroteln

Gemensam debatt*                     Äldrenämnden                                                

Äldreomsorg & personal-           SDN: Äldreomsorg

frågor                                          Micasa Fastigheter i Stockholm AB

                                                    Kommunstyrelsens personal- och jämställdhetsutskott

                                                   

 21.00–                                        Reservtid (Ev. bordlagda delar från tidigare block)

                                                   

                                                    Utom rotelindelningen

                                                    Kommunstyrelsen m.m.

                                                    Revisorskollegiet

                                                    Valnämnden

                                                    Central medelsreserv                                

                                                    Finansförvaltning                                     

                                                ________      SLUT    ________

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar